Infobrochure

 

Beste ouder

Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan. In het tweede deel vind je het pedagogisch project van onze school en de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs. In het derde deel vind je het eigenlijke reglement dat o.a. bestaat uit de engagementsverklaring tussen school en ouders, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift op het einde van het basisonderwijs, onderwijs aan huis, herstel- en sanctioneringsbeleid, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, afspraken en leefregels, revalidatie en privacy.

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat je akkoord gaat met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden opnieuw ter akkoord aan jullie voorgelegd.

Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.

Wij hopen op een goede samenwerking!

 

De directie en het schoolteam.

 

 

Verwelkoming

 

Hartelijk welkom in onze school.

 

De basisschool betekent veel in het leven van uw kind. Het zich thuis voelen

op school en elk kind de gelegenheid geven optimaal tot ontplooiing te komen

is de opvoedingstaak waarbij de kleuteronderwijzer(es) en leerkracht medeverantwoordelijk zijn.

Onze school is een katholieke school.

Onze evangelische inspiratie wil aan iedereen groeikansen bieden in gelovig mens-worden, in zorg voor elkaar.

We hechten veel belang aan een fijne levensstijl op school. Aandacht hebben voor elkaars ’anders’ zijn, eerbied voor materialen, beleefd omgaan met elkaar en met volwassenen.

Samen met de ouders kan het kind van de school een degelijke begeleiding op weg naar volwassenheid verwachten.

Om een goede gang van zaken te bevorderen zijn er regels nodig, die, als ze opgevolgd worden, een prettige sfeer scheppen op school.

Bij het doornemen van deze informatiefolder vindt u vast wel nuttige tips die u aanbelangen.

We hopen dat u en uw kind zich thuis voelen in onze school.

 

DEEL I – INFORMATIE

Dit deel is meer van informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we de informatie in dit deel in de loop van het schooljaar wijzigen, eventueel na overleg in de schoolraad.

 1. Contact met de school

We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze contactgegevens.
Aarzel niet om ons te contacteren.

Directeur                                                  Naam:   DANIELS Wim          GSM:   0499/15 12 65          E-mail:   wim.daniels@royke.be

Beleidsmedewerker                                Naam:   VERHEYEN Kristof

Administratieve medewerkers             Naam:   GEERITS Bea

HERMANS Kim

SCHILDERMANS Marth

E-mail:            secretariaat@royke.be

Leerkrachtenteam                

KLEUTERONDERWIJS

            Bloementuin:                      GOFFLO Maria / VERHEYEN Kristof

            Vlindertuin                          PAREDIS Yvonne

            Bengelbos                            KLAPS Kelly / VAES Anja

            Elfenbos                               GIBNEY Nancy / VAN DE WEYER Ben

ICT- + zorgcoördinator                 VERHEYEN Kristof

Kinderverzorgster                          VAESEN Veerle

Bewegingsopvoeding                     WOJTKOWIAK Sylvie / JAEMERS ROEL

 

LAGER ONDERWIJS

1A        LANGENS Kelly

1B        HOUBEN Katrien/ KESTERS Kirsten

2A        CORSTJENS Marian / KEENEN Liese

2B        KEENEN Guy

3A        LENSKENS Margot / KEENEN Liese

3B        DOMEN  Mieke

4A        LEIJSKENS Mariet

4B       CAELEN Ellen / SYMONS Renilde

5A        NEYENS Jos / SYMONS Renilde

6A        LEMMENS Jozef

6B        COSEMANS Nathalie

ICT- + zorgcoördinator      NULLENS Martine

Ondersteuning                     SYMONS Renilde / NULLENS Martine / CORSTJENS Marian

Godsdienst                             SYMONS Renilde

Bewegingsopvoeding           WOJTKOWIAK Sylvie

Kernteam

Een team dat met de pedagogische begeleiding, directie, beleidsmedewerkers en leerkrachten de grote lijnen van onze school uitzet.

Dhr. DANIELS Wim                                         Mevr. COSEMANS Nathalie

Mevr. NULLENS Martine                               Mevr. CORSTJENS Marian

Dhr. VAN DE WEYER Ben                              Mevr. HOUBEN Katrien

Dhr. VERHEYEN Kristof

Pedagogische begeleiding: Mevr. DIDDEN Lief en mevr. BOELEN Veerle

 

Schoolstructuur

Onze school is een basisschool.

Ze biedt opvoeding en onderwijs aan kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar.

 

Officiële benaming :

Gesubsidieerde Vrije Basisschool (gemengd)

Breekiezel 27

3670 Oudsbergen

Tel.: 089/81 13 08

Gebruikersnaam : Basisschool “Royke”

De gebouwen bevinden zich op 2 vestigingsplaatsen

* vestigingsplaats 1 : Breekiezel 27 :

directie, secretariaat, sportzaal, kleuterklassen en 1ste en 2de leerjaar van het lager onderwijs.

Tel. :              089/81 13 08

Website :      www.royke.be

E-mail:           wim.daniels@royke.be

 secretariaat@royke.be

* vestigingsplaats 2 : Oudsbergerweg 3 :

3de tot en met het 6de leerjaar van het lager onderwijs.

Tel.:                089/46 83 07 (centraal secretariaat)

 

Scholengemeenschap:

Naam: VZW Katholiek Basisonderwijs Meeuwen-Gruitrode

Coördinerend directeur:  DANIELS Wim

Schoolbestuur: VZW KATHOLIEK BASISONDERWIJS MEEUWEN-GRUITRODE

Breekiezel 27, 3670 Oudsbergen.

Deze scholengemeenschap omvat alle vrije scholen van Meeuwen-Gruitrode:

Ellikom, Schoolstraat 2

Gruitrode, Breekiezel 27                                               Neerglabbeek, Loostraat 13

Meeuwen, Kloosterstraat 9+9A                                   Wijshagen, Kerkstraat 16

De vzw heeft volgende leden:

 • Voorzitter : Raf Franco
 • Ondervoorzitter : Jaak Kerkhofs
 • Leden : Nullens Roger/Stinkens Evelien/Raemen Jan/Vandenabeele Wouter/Vanoirbeek Georges/Vliegen Paul

 Het schoolbestuur organiseert het onderwijs in onze scholen en is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

LOC

LOC is een overlegorgaan tussen schoolbestuur en vertegenwoordigers van het personeel. In onze scholengroep is een gemeenschappelijke LOC voorzien.

Voorzitter:                                                 Dhr. KERKHOFS JAAK

Geleding personeel voor Gruitrode:    Mevr. LANGENS Kelly / Mevr. LEIJSKENS Mariet

Adviserend:                                               Dhr. DANIELS Wim

 

Website:

Op de website van onze school worden foto’s en artikels geplaatst over het dagelijkse reilen en zeilen in de kleuter- en lagere school.

Deze kunt u terugvinden op www.royke.be

Voor de publicatie van gerichte foto’s vraagt de school bij de inschrijving een expliciete schriftelijke toestemming, overeenkomstig de privacywet. Deze toestemming kan op vraag van de ouders op elk moment in de schoolloopbaan aangepast worden.

Voor de publicatie van niet-geposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden geldt de ondertekening van het schoolreglement als toestemming. Ouders die bezwaar hebben tegen de publicatie, delen dit schriftelijk mee aan de directie.

 1. Organisatie van de school

Hier vind je praktische informatie van onze school.

Schooluren :

Voormiddag:               08.50u tot 12.00u

Namiddag:                   13.00u tot 15.20u

Dinsdagnamiddag:     13.00u tot 15.45u

Geen school op woensdagnamiddag.

De speeltijden zijn:          in de voormiddag van 10.30u tot 10.45u

in de namiddag van 14.15u tot 14.30u

dinsdagnamiddag van 14.40u tot 14.55u

Het toezicht op de speelplaats begint iedere morgen om: 08.15u Breekiezel 27 en Oudsbergerweg 3.

Voor die tijd is de school gesloten en zijn de kinderen niet verzekerd. Een kwartier na de laatste lessen is de school eveneens gesloten.

Kinderen die 15 min. na het einde van de lessen niet zijn afgehaald, worden naar Pagadder (kinderopvang) gebracht.

 

Middagopvang                     

De ouders spreken bij het begin van het schooljaar af of de kinderen in de school, thuis of elders blijven eten. Bij wijziging laten de ouders dit schriftelijk weten aan de klastitularis. De leerlingen die blijven eten, verzamelen aan de eetzaal en volgen dan de instructies van de leerkracht die toezicht heeft. Drank kan verkregen worden in de eetzaal.

Vakanties                                  

Facultatieve verlofdag: maandag 28 september 2020 (maandag na communie)

Herfstvakantie: maandag 2 november 2020 t/m zondag 08 november 2020

Wapenstilstand: woensdag 11 november 2020

Facultatieve verlofdag: maandag 28 september 2020 (maandag na communie)

Pedagogische studiedag: woensdag 7 oktober 2020

Pedagogische studiedag: woensdag 25 november 2020

Kerstvakantie: maandag 21 december 2020 t/m zondag 03 januari 2021

Pedagogische studiedag:  woensdag 13 januari 2021

Krokusvakantie: maandag 15 februari 2021  t/m zondag 21 februari 2021

Pedagogische studiedag: woensdag 10 maart 2021

Paasvakantie: maandag 5 april 2021 t.e.m. zondag 18 april 2021

Dag van de arbeid: zaterdag 01 mei 2021

Facultatieve verlofdag: maandag 10 mei 2021 (maandag na communie)

O.H. Hemelvaart : donderdag 13 mei 2021 en vrijdag 14 mei 2021

Pinkstermaandag : 24 mei 2021

Zomervakantie: begint op woensdag 30 juni 2021 om 12uur

 

Plaatselijke feestdagen        

Eerste communie en H. Vormsel : 5de zondag na Pasen (09 mei 2021)

Kermis : Derde zondag van oktober (18 oktober 2020)

Schoolfeest :  Zondag 6 juni 2021

 

 1. Samenwerking

Met de ouders

Je bent onze partner in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken met de directeur of met de klasleraar. We organiseren ook oudercontacten (zie ook engagementverklaring tussen school en ouders). Ook bij de leden van onze schoolraad kan je steeds terecht.

Contactpersoon voor een afspraak                  Naam:             Daniels Wim

GSM:               0499/15 12 65

Ouderraad                             

Voorzitter:                           Mr. Kusters Tim

Ondervoorzitter:               Mr. Heussen Barry

Secretaris:                          Mr. Nauts Kristof

Penningmeester:               Mevr. Witters Jessy

Leden:                                   Dhr. Casters Jochen/Mevr. Caubergs Elke/Mr. Ceyssens  Patrick/Mr. Chiaradia Danny/Dhr. Claesen Kris/Mr. Das Jürgen/Mr. Geerits Koen/                                                              Mevr. Hendrikx Jelle/Mevr. Hulsbosch Veerle/Mevr. Maggen Patricia/Mr. Mertens Jacky/Mr. Mommen Jo/Mevr. Schalley Evi/Dhr. Vandenabeele                                                  Wouter/Mevr .Vangehughten Nancy/Dhr. Verheyen Nico

Afgevaardigden onderwijzend

Personeel                                    

Mr Daniels Wim                     directeur

Mevr. Cosemans Nathalie    leerkracht

Mr.    Verheyen Kristof          kleuterleider

Mevr.  Klaps Kelly                   kleuterleidster

 

De ouderraad vraagt om op het einde van het schooljaar geen geldinzamelacties te houden voor de leerkrachten.

Schoolraad                 

De leden van de schoolraad geven advies bij het nemen van beslissingen inzake het schoolgebeuren.

De schoolraad wordt samengesteld voor 4 jaar via verkiezingen. Indien er geen nieuwe kandidaten zijn moeten er geen verkiezingen georganiseerd worden.

De schoolraad komt tenminste 3 x per jaar samen.

Voorzitter :                                     Mevr. LEIJSKENS Mariet

Geleding personeel:                     Mevr. GIBNEY Nancy Nog aan te duiden

Geleding ouders:                           Mevr. VANGEHUGTEN Nancy/Dhr. VANDENABEELE Wouter/Dhr. KUSTERS Tim

Gelding lokale gemeenschap:    Mevr. BULLEN Wendy/Nog aan te duiden (2)

Directeur:                                       Dhr. DANIELS Wim

 

Met de leerlingen

 Leerlingenraad

In elke lagere school kan een leerlingenraad (participatiedecreet van 2 april 2004) opgericht worden. De oprichting wanneer ten minste tien procent van de leerlingen van de leeftijdsgroep elf- tot dertienjarigen erom vragen, voor zover dit percentage ten minste drie leerlingen betreft.

Met externen

Pagadder

Pagadder organiseert voor –en naschoolse opvang voor kleuters en lagere schoolkinderen:

–          Iedere schooldag van 6.30u tot schooltijd en na schooltijd tot 18.30u.

–          Tijdens de schoolvakantie (gesloten tussen Kerstmis en nieuwjaar en  de laatste week van het bouwverlof)

–          Op schoolvrije dagen.

 

Kostprijs

Voor en na schooltijd en op woensdagnamiddag:

 • € 1,62 voor het eerste half uur
 • € 0,81 per volgend aangevangen half uur

 

Schoolvrije- en vakantiedagen (minimum 5 inschrijvingen noodzakelijk)

 • € 4,93 voor minder dan 3 uren opvang
 • € 7,44 voor 3 tot 6 uren opvang
 • € 14,83 voor meer dan 6 uren opvang

 

25% korting bij gelijktijdige aanwezigheid van 2 of meerdere kinderen uit éénzelfde gezin.

Sociaal tarief mogelijk (50% korting). Fiscaal aftrekbaar tot 12 jaar.

Indien een kind wordt afgehaald na het sluitingsuur, wordt een administratieve kost van € 12,50 aangerekend.

Indien een kind wordt gebracht zonder voorafgaandelijk in te schrijven, tijdens schoolvrije – en vakantiedagen, wordt een administratieve kost van € 5 gevraagd.

Locaties:       Meeuwen, Kloosterstraat 2   Tel.: 011/79 93 18

Gruitrode, Breekiezel 27B      Tel.: 089/75 17 73

Informatie en inschrijvingen:

Gemeentehuis-Welzijnspunt

Dorpsstraat 44

011/79 01 70

pagadder@oudsbergen.be

Voor concrete afspraken in verband met de buitenschoolse opvang “Pagadder” kan men afspraken maken met de verantwoordelijke van Pagadder.

 

Centrum voor Leerlingbegeleiding (VCLB)

Onze school wordt begeleid door VCLB Limburg Afdeling Bree

De Houborn 45/1-2, 3960 Bree

Tel.: 089/46 97 30

E-mail: bree@vrijclblimburg.be

 

Contactpersoon voor onze school

Sara Petit (sara.petit@vrijclblimburg.be)

 

Bereikbaarheid van het CLB in Bree

Maandag: 8.30uur – 12uur30, 17.00uur – 19.00uur

Dinsdag: 8.30uur – 12uur30, 13.00uur – 17.00uur

Woensdag: 8.30uur – 12uur30, 13.00uur – 16.00uur

Donderdag: 8.30uur – 12uur30, 13.00uur – 17.00uur

Vrijdag: 8.30uur – 12uur30, 13.00uur – 16.00uur

 

 

Sluitingsdagen

Gesloten op wettelijke feestdagen

Gesloten op decretale feestdag, 11 juli 2021

Gesloten op 14 mei 2021

Kerstvakantie: gesloten van 24 december 2020 t.e.m. 1 januari 2021 (andere dagen geopend)

Paasvakantie: gesloten van 7 april 2021 t.e.m. 14 april 2021 (andere dagen geopend)

Zomervakantie: gesloten van 15 juli 2021 t.e.m. 13 augustus 2021 (andere dagen geopend)

 

Je kunt gewoon binnenlopen op het centrum, maar het is toch veiliger vooraf een afspraak te maken op de telefoonnummers 089/46 97 30 (Bree).

Voor je rechten en plichten bij het CLB bekijk de bijlage infobrochure onderwijsregelgeving punt 2.

Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van het kind (zie ook engagementsverklaring tussen school en ouders). Het CLB kan bepaalde problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en de school op de hoogte brengen van bepaalde behoeften van leerlingen. Daarnaast biedt het CLB versterking aan de school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen. Ook daar kan je je niet tegen verzetten. Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet.

 

Via www.clbchat.be kan jij of je kind anoniem een vraag stellen of je verhaal vertellen aan een CLB-medewerker. Je vindt alle informatie en de openingsuren van de chat op hun website.

Ondersteuningsnetwerk

Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk:

Zorgloket Noord-Limburg

Zorgloket.noordlimburg@katholiekonderwijs.vlaanderen

Telefoon: 011/34 07 13

 

Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over de ondersteuning van je kind kan je terecht bij volgend aanspreekpunt voor ouders:

Dhr. Leo Van den Broek

Mevr. Elke Grondelaers

 

Nuttige adressen:

 • Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen:

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Guimardstraat 1
1040 Brussel
02 507 08 72
klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen

 • Commissie inzake Leerlingenrechten:

Vlaamse Overheid

Agentschap voor onderwijsdiensten – AgODI

Secretariaat commissie inzake Leerlingenrechten
t.a.v. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs)
H. Consciencegebouw
Koning Albert-II laan 15
1210 Brussel
02 553 93 83
commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be

 • Commissie Zorgvuldig Bestuur:

Vlaamse Overheid
Agentschap voor onderwijsdiensten – AgODi
Afdeling Advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel (AOP)

Commissie zorgvuldig bestuur
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 65 98
zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be

 

DEEL II – Pedagogisch project

Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool. Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders van de school verwachten dat ze hen zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool.

De volledige tekst van de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs vind je op de website van het katholiek onderwijs Vlaanderen: www.katholiekonderwijs.vlaanderen/engagementsverklaring.

Hieronder vind je de visietekst van onze scholengemeenschap

Met opvoeden en onderwijzen beogen leerkrachten de harmonische ontplooiing van de totale persoon.
OPVOEDEN en LEREN  is gebaseerd op een draagvlak van
STEUNEN, STUREN EN STIMULEREN:

Om binnen de grenzen te blijven hebben kinderen STURING en grenzen nodig van hun opvoeders en begeleiders. Ze worden GESTEUND in hun ondernemen en ze worden GESTIMULEERD door samen dingen te doen en te beleven.

CHRISTELIJK GEÏNSPIREERD

We kiezen bewust voor een menswording van kinderen in veelzijdige verbondenheid met:

 • zichzelf als persoon, want iedereen is uniek
 • de anderen
 • de gemeenschap
 • de wereld
 • de dingen
 • de natuur
 • de cultuur

We verhogen de relationele competentie van kinderen door op een geduldige, respectvolle manier in te spelen op de eigen identiteit.

Aan de hand van  belangstellingscentra en godsdienstthema’s maken we verbinding met een diepere werkelijkheid die we God noemen via eigentijdse belevingen en geïnspireerd door waarden: dankbaarheid, eerlijkheid, medeleven, solidariteit, respect, vergevingsgezindheid, verwondering, verantwoordelijkheid.

Wij beleven ons christen-zijn en staan open voor andersdenkenden.

Er wordt uitgegaan van vijf ontwikkelingsdomeinen:

 • werken aan (zelf)vertrouwen
 • werken rond eigen gevoelens
 • werken aan inlevingsvermogen in de andere(n)
 • werken aan sociale competentienadenken over waarden en normen

 

VEILIG KLASKLIMAAT – LEERSTIJLEN

Welbevinden behoort tot de basisbehoeftes van de leerlingen en is noodzakelijk om tot ontwikkeling te komen in het leerproces.

We zorgen voor een aangename, pedagogische ruimte waarin de leerlingen met hun verschillende leerstijlen: (denker, doener, dromer, beslisser) begeleid worden naar verdere ontwikkeling in hun leerproces.

De leerkracht integreert een brede waaier van werkvormen waarbij kinderen al spelend, experimenterend en handelend kunnen leren van elkaar en van hun begeleider.

ZELFSTURING

Leerlingen worden gestimuleerd om zelfredzaam te zijn om eigen keuzes te kunnen maken, om hun sterktes en hun talenten te ontdekken, om zelf tot oplossingen te komen voor allerlei problemen.

VAARDIGHEDEN

Voor alle kinderen worden de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen nagestreefd. We gaan mee met vernieuwingen  zodat ze hun vaardigheden zo ruim mogelijk kunnen ontwikkelen.

Cognitieve vaardigheden:

Via leerplandoelen zorgen we voor differentiatie om basisleerstof te beheersen en zorgen we voor uitdagingen en extra stimulansen om uitbreidingsleerstof te oefenen en zich eigen te maken.

Muzische vaardigheden:

De muzische opvoeding bekleedt een bijzondere plaats in de harmonische persoonlijkheidsontwikkeling. Door de ontwikkeling van het muzische leren  kinderen de wereld om zich heen en de eigen innerlijke ervaringswereld intensiever beleven, begrijpen en ervan genieten.

We laten hen in alle muzische domeinen (beeldopvoeding, muzikale opvoeding, dramatisch spel, bewegingsexpressie, muzisch taalgebruik) beschouwend ontdekken en bewonderen wat anderen willen uiten met hun creaties. Tevens laten we hen zelf experimenteren en creëren wat hen beroert. Muzisch omgaan met media wordt  hierin verweven.

Relationele – Sociale vaardigheden:

We beogen de harmonische ontwikkeling van de totale persoon. We bieden een geordend geheel aan van hart, handen en hoofd waarbij dynamisch-affectieve, psychomotorische en cognitieve componenten op elkaar inwerken.

Relationele vorming is het leren dat de ontwikkeling van de persoon ondersteunt op gebied van:

 • de vorming van een positief en realistisch zelfbeeld,
 • het leren omgaan met eigen en andermans gevoelens,
 • het verhogen van het inlevingsvermogen in anderen,
 • het verwerven van sociale competenties,
 • de ontwikkeling van waarde- en normbesef.

Technische vaardigheden:

We zorgen ervoor dat het technisch bewustzijn zich verder kan ontwikkelen. Kinderen leren elementaire technische principes begrijpen en leren ook eenvoudige technische handelingen uit te voeren.

CREATIVITEIT

Fantasie is belangrijker dan weten, want het weten is begrensd (Einstein)
We stimuleren binnen alle leerdomeinen de leerlingen tot creatief denken en handelen om te komen tot creatieve oplossingen, voorstellingen, belevingen en realisaties.
Als strategie stimuleren we volgende fases: Ontdekken, Ontluiken, Ontwerpen, Ontplooien.

BREDE ZORG

We werken voor alle leerlingen aan een brede basiszorg. Het is onze bekommernis om alle leerlingen optimale ontwikkelingskansen te geven. We stellen ons actief open voor al wie in onze maatschappij, op welke manier ook, kansarm is of niet alle kansen krijgt.

Het is de zorg om leerlingen vanuit hun talenten en mogelijkheden als totale persoon te laten ontwikkelen, gericht op alle domeinen.

Via een positieve benadering en door te focussen op wat goed gaat bij kinderen steunen, stimuleren en sturen we hen in hun verdere groei.

Door het aanbieden van structuur, ondersteunende hulpmiddelen en moderne media prikkelen we hen en dagen hen uit tot graag leren om zich te verbinden met hun  leertaken.

INITIATIEF (AUTONOMIE)

De leerkracht hanteert een coachende leerkrachtstijl waardoor hij begeleider is van het leerproces van het kind. Hij laat leerlingen interactief samenwerken in wisselende groeperingsvormen om het leren van elkaar te bevorderen om zo kansen te bieden tot fundamenteel leren
Moderne media worden aangewend, geïntegreerd in de lessen en ter beschikking gesteld van de leerlingen zodat zij op een behendige, zelfredzame en kritische manier kunnen participeren aan de complexe, veranderlijke wereld. Zo kunnen ze gedreven door hun ambitie en met vertrouwen naar de toekomst vooruit kijken.

TALENTEN

Een talent is een groeipotentieel, een kiem waarin heel wat mogelijkheden vervat zitten die – mits veel motivatie en stimulansen – kansen bevat om uit te groeien tot een bijzonder iets. We stemmen ons onderwijsaanbod af op interesses en talenten van leerlingen.
We inspireren de leerlingen om hun sterktes te leren kennen, om vanuit een positief zelfbeeld en vol vertrouwen te groeien naar een respectvolle tiener in hun verdere ontwikkeling naar volwassenheid.

FEEDBACK EN EVALUATIE

Via feedback en evaluatie waarderen we het unieke van iedere leerling.
Hier stellen we ons als doel om de evolutie in het leerproces van het kind aan te geven. We laten hen groeien in hun kennis, hun vaardigheden en hun competenties.

Door het geven van positieve feedback motiveren we de leerlingen en geven we de groei aan in functie van de gestelde leerdoelen. Door allerlei vormen van zelfevaluatie geven we de leerlingen de mogelijkheid om te reflecteren op hun welbevinden, hun betrokkenheid en hun eigen leerproces.
Om een beeld van de totale ontwikkeling te krijgen hebben we niet enkel oog voor het product maar ook voor het proces. Op deze manier verwerven leerlingen een breed draagvlak van competenties om goede keuzes te maken naar een verdere studieloopbaan.

SAMEN SCHOOL

Een leer- en leefgemeenschap kan  harmonisch ontwikkelen als er afspraken en grenzen bepaald worden.

Om een breed draagvlak uit te bouwen werken we samen met externe partners: CLB, buurt, gemeente, politie, parochie, provincie, secundaire scholen, scholengemeenschap, ouders, logopedisten, kinesisten, allerhande sportorganisaties, pedagogische begeleidingsdiensten, nascholingscellen, …

Vanuit deze visie tonen we de kwaliteit van ons onderwijs aan om de doorstroming naar het middelbaar onderwijs op maat van elk kind mogelijk te maken.

 

DEEL III – Het reglement

Engagementsverklaring

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel je volle steun. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven.

Op afgesproken momenten evalueren we samen de engagementen en het effect ervan.

 

Oudercontacten.

Als ouder ben je samen met onze school partner in de opvoeding van je kind. Het is goed dat je zicht hebt op de werking van onze school.

Daarom plannen we elk trimester in het lager onderwijs een individueel contactavond met de ouders. De ouders worden ingelicht door de klastitularis hoe het met hun kind op school gesteld is. In de laatste kleuterklas wordt het tijdstip van het individueel oudercontact persoonlijk medegedeeld door de leerkracht.

In de loop van het eerste trimester heeft er een openklasmoment plaats in het eerste leerjaar. Zo kunnen papa en mama zien hoe het er in de eerste klas aan toe gaat. Ook is er een informatieavond voorzien in iedere klas.

Wanneer uw kind tijdens het schooljaar problemen heeft, wacht dan niet om contact op te nemen met de klastitularis of met de directie.

Een gesprek met de leerkracht kan altijd voor of na de lesuren, als de leerkracht vrij is van toezicht. Nooit tijdens de lesuren zonder toestemming van de directie.

We willen je op geregelde tijden informeren over de evolutie van je kind. Dat doen we schriftelijk via  rapporten per schooljaar.

We verwachten dat je je als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.

We engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van je kind.

 

Aanwezig zijn op school en op tijd komen.

We vinden de aanwezigheid van je kind op school belangrijk. We verwachten dat je kind regelmatig en op tijd naar school komt. De voldoende aanwezigheid van je kind op school draagt bij tot een succesvolle schoolloopbaan van je kind.

We verwittigen jou als de afwezigheid van je kind niet gewettigd is. Indien nodig nemen we begeleidende maatregelen. De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de kleuter- en/of schooltoeslag, voor de toelating tot het lager onderwijs en voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs.

Daartoe moeten wij de afwezigheden van je kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB.

We vragen je als ouder te engageren je kind op tijd naar school te brengen en dit zowel in het kleuteronderwijs als in het lager onderwijs. Wij verwachten dat u ons verwittigt bij afwezigheid van uw kind.

Het CLB waarmee we samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. Die begeleiding is verplicht. Als je niet ingaat op die begeleiding, melden we dit aan de overheid.

Je kan steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken.

 

Individuele leerlingenbegeleiding.

Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding. Dit houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van je kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem (LVS). Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan je dit melden aan de directie. We gaan dan samen met jou na welke aanpassingen er nodig zijn. De school kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Ook dan gaan we steeds eerst in overleg met jou. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren. Als  school zijn we verplicht om redelijke aanpassingen te voorzien als jouw kind daar nood aan heeft. Het is niet mogelijk om hier als ouder verzet tegen aan te tekenen.

We zullen in overleg met jou als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van je kind georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten en wat wij van jou als ouder verwachten.

Wij verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft.

 

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.

Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands en niet alle kinderen starten hun schoolloopbaan met dezelfde taalvaardigheid Nederlands. Onze school voert een talenbeleid. Wij engageren er ons toe kinderen te ondersteunen bij het leren van en het leren in het Nederlands. Van jou als ouder verwachten we dat je positief staat tegenover de onderwijstaal en tegenover initiatieven die we als school nemen om de taalontwikkeling van onze leerlingen te ondersteunen (taaltraject/taalbad voor kinderen die de onderwijstaal onvoldoende beheersen). We vragen ook om kinderen in de vrije tijd te stimuleren bij het leren van het Nederlands.

Dit kan onder meer door:

 • zelf Nederlandse lessen te volgen
 • Je kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen.
 • Te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van je kind bij het maken van zijn huistaak, bij het leren van zijn lessen,…
 • Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er een tolk is. (volgens de gemeentelijke regels).
 • Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging.
 • Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub.
 • Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep.
 • Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige academie (muziek, woord, plastische kunsten, …)
 • Je kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er samen met hem over te praten.
 • Je kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren.
 • Je kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen.
 • Elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek.
 • Geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen of ze je kind zelf te laten lezen.
 • Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met je kind, met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders.
 • Je kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes.
 • Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten.
 • Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen.

 

Inschrijvingen en toelatingen van leerlingen

Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug op onze website.

Je kind is pas ingeschreven in onze school als je schriftelijk instemt met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven.

De inschrijving van je kind kan enkel stoppen in de gevallen die wettelijk zijn opgesomd.

De inschrijving van je kind eindigt wanneer je beslist om je kind van school te veranderen of wanneer je kind bij wijze van tuchtmaatregel definitief werd uitgesloten.

Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt, kan het zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is, ofwel een bestaand verslag gewijzigd moet worden. In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we opnieuw jouw schriftelijk akkoord vragen. Indien je niet akkoord gaat met de wijziging, dan wordt de inschrijving van je kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar in VBS Royke.

 

 Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs

Je kind kan pas instappen in het lager onderwijs als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet. Hiertoe dient het 290 halve dagen aanwezig te zijn geweest in het kleuteronderwijs in het vorige schooljaar.  In de infobrochure onderwijsregelgeving kom je onder punt 3.1.2. meer te weten over die voorwaarden.

 

Screening niveau onderwijstaal

Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. Deze taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aangepast taaltraject.

Ouderlijk gezag

Zorg en aandacht voor het kind

Als school bieden we een luisterend oor aan voor al onze leerlingen. Ook voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht bieden.

 

Neutrale houding tegenover de ouders

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen uitspraak van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis of arrest, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter.

 

Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders

Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen.

 • Afspraken i.v.m. de agenda, brieven, …;
 • Afspraken in verband met oudercontact.

 

Co-schoolschap

Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, kan je kind tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen school lopen. De school moet de inschrijving van een leerling weigeren als de ouders hun kind tijdens het schooljaar afwisselend in verschillende scholen in- en uitschrijven.

 

Organisatie van de leerlingengroepen binnen hetzelfde onderwijsniveau

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB of je kind kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Vindt de school het nodig dat je kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De genomen beslissing wordt ten aanzien van jou als ouder schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind.

Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.

Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom (bv. in de kleuterschool na een instapdatum).

 

Afwezigheden

Voor leerlingen in het lager onderwijs (ook de 5-jarigen die vervroegd zijn ingestapt) en voor de 6- en 7-jarigen in het kleuteronderwijs is de leerplicht voltijds. Zij zijn altijd aanwezig, behalve bij gewettigde afwezigheid. Voor 5-jarigen in het kleuteronderwijs geldt een leerplicht van minstens 290 dagen aanwezigheid.

Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet steeds op school moeten zijn. Ze zijn niet onderworpen aan de leerplicht.

De directeur kan beslissen of een afwezigheid van een 5-jarige kleuter als aanvaardbaar kan beschouwd worden. Als de afwezigheid volgens de directeur aanvaardbaar is, dan telt die mee voor het bereiken van de 290 halve dagen aanwezigheid.

Het is belangrijk dat kleuters (leerplichtig of niet) regelmatig naar school komen.

Het is in het belang van je kind om het elke dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen meer risico op achterstand. Zij worden ook minder opgenomen in de leerlingengroep.

De afwezigheidsgegevens van je kind worden doorgegeven aan de overheid. Kleuters die onvoldoende dagen naar school komen, kunnen hun kleuter-en/of schooltoeslag verliezen en ook de toegang tot het lager onderwijs is afhankelijk van het aantal dagen dat je kind kleuteronderwijs volgde.

We verwachten dan ook dat je de afwezigheid van je kleuter onmiddellijk aan ons meldt, liefst voor 10u00. Ook als je eens door omstandigheden je kind niet op tijd kan afzetten, laat dit zo snel mogelijk weten. Je meldt dit best aan de leerkracht of het secretariaat. Komt je kind meermaals te laat of is je kind al vaak afwezig geweest, dan kunnen we samen nagaan hoe we de participatie van je kleuter kunnen verhogen.

 

Gewettigde afwezigheden

Voor leerlingen in het lager onderwijs en voor 6- en 7-jarigen in het kleuteronderwijs gelden volgende gewettigde afwezigheden:

 

Wegens ziekte

Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht.

– Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een    briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar.

– Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het

CLB.

– Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel

mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan de klastitularis. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.

 

Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden

De afwezigheid van je kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn. Voor deze afwezigheden is geen toestemming van de directeur nodig. Je verwittigt de school wel vooraf van deze afwezigheid. Je geeft ook een officieel document of een verklaring die de afwezigheid staaft, af aan de school.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en aanverwant;
 • de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank;
 • het vieren van een feestdag dat hoort bij je geloof (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst).

 

Afwezigheden wegens een preventieve schorsing, een tijdelijke of definitieve schorsing

De afwezigheid van je kind wegens een preventieve schorsing, een tijdelijke of een definitieve uitsluiting is gewettigd. Je kind wordt als gewettigd afwezig beschouwd, ongeacht of je kind wel of niet door de school wordt opgevangen.

 

Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is

Soms kan je kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directie. Het betreft hier de afwezigheid wegens:

 • de rouwperiode bij een overlijden;
 • het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties (andere dan de 10 halve schooldagen waarop topsportbeloften recht hebben);
 • trainingen voor topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek (voor maximaal 6 lestijden per week, verplaatsingen inbegrepen)
 • revalidatie tijdens de lestijden (zie punt 17);
 • school-externe interventies;
 • de deelname aan time-out-projecten;
 • persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden.

 

Opgelet: Het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een lager schoolkind op school is van 1 september tot en met 30 juni.

Problematische afwezigheden

Alle afwezigheden die niet van rechtswege of door de school zijn gewettigd, zijn te beschouwen als problematische afwezigheden. De school zal de ouders onmiddellijke contacteren bij elke problematische afwezigheid van hun kind.

Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheden contacteert zij het CLB. Samen werken ze rond de begeleiding van je kind. Je wordt in dat geval uitgenodigd voor een gesprek.

Onderwijs aan huis

Als je kind wegens chronische ziekte of langdurige ziekte of ongeval tijdelijk niet naar school kan komen, dan heeft je kind onder bepaalde voorwaarden  recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden.

Voor tijdelijk onderwijs aan huis moet je als ouder een aanvraag indienen bij de directeur en een medisch attest toevoegen. Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan voeg je een medisch attest toe waaruit blijkt dat je kind onmogelijk naar school kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen. Heeft je kind een chronische ziekte, dan heb je een medisch attest van een geneesheer-specialist nodig dat het chronische ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat je kind onderwijs mag krijgen.

Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan kan tijdelijk onderwijs aan huis pas worden georganiseerd na een afwezigheid van 21 opeenvolgende kalenderdagen. Als de ziekteperiode van je kind noodgedwongen wordt verlengd of als je kind na een periode van tijdelijk onderwijs aan huis binnen 3 maanden hervalt, moet je kind geen wachttijd van 21 opeenvolgende kalenderdagen meer doorlopen om opnieuw tijdelijk onderwijs aan huis te krijgen. Je hoeft ook niet opnieuw een aanvraag in te dienen. Om de nieuwe afwezigheid te wettigen, is er wel een nieuw medisch attest nodig.

Heeft je kind een chronische ziekte, dan heeft je kind recht op 4 lestijden tijdelijk onderwijs aan huis per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid. Deze uren kunnen gedeeltelijk op school georganiseerd worden. Dit is mogelijk na een akkoord tussen de ouders en de school en vindt plaats buiten de normale schooluren en niet tijdens de middagpauze. De aanvraag en de medische vaststelling van de chronische ziekte blijft geldig voor de hele schoolloopbaan van je kind op onze school. Je hoeft dit dus maar één keer aan onze school te bezorgen.

Je kind moet daarnaast op 10 km of minder van de school verblijven. Als je kind op een grotere afstand van de school verblijft, dan kan de school tijdelijk onderwijs aan huis organiseren maar is daar niet toe verplicht.

Als je kind aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je als ouder op de mogelijkheid van tijdelijk onderwijs aan huis wijzen. Zodra de voorwaarden voor het verstrekken van tijdelijk onderwijs aan huis vervuld zijn, kan de school hiermee van start gaan.

De directeur zal dan op zoek gaan naar een leraar om 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leraar om de lessen af te stemmen op de leerlingengroep van het kind. Tijdelijk onderwijs aan huis is gratis.

De school kan in overleg met jou ook contact opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. De school maakt dan samen met jou concrete afspraken over opvolging en evaluatie.

Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur.

 

Een- of meerdaagse schooluitstappen (extra-murosactiviteiten)

Je kind is verplicht deel te nemen aan extra-murosactiviteiten die minder dan één schooldag duren. Dat zijn normale schoolactiviteiten. We streven er als school naar om alle kinderen te laten deelnemen aan extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren. Die activiteiten maken namelijk deel uit van het onderwijsaanbod dat we aan je kind geven.

Hieronder vind je een overzicht van die schooluitstappen:

Tweejaarlijkse zeeklassen (2020 – 2022 – …) voor de leerlingen van het 5de en 6de

Prijs ca. 150,00 euro.

Door het schoolreglement te ondertekenen gaan we ervan uit dat je op de hoogte bent van de schooluitstappen die worden georganiseerd. Als je niet wenst dat je kind meegaat op één van de extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren, dien je dat voorafgaand aan de betrokken activiteit schriftelijk te melden aan de school.

Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten moeten op de school aanwezig zijn.

 

Getuigschrift op het einde van het basisonderwijs

De klassenraad beslist welke leerlingen in aanmerking komen voor het getuigschrift basisonderwijs. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan een regelmatige leerling die in voldoende mate de eindtermgerelateerde leerplandoelen heeft bereikt. Een leerling die geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, ontvangt een schriftelijke motivering waarom het getuigschrift niet werd uitgereikt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. Deze leerling krijgt ook een verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs staat.

Een leerling die een individueel aangepast curriculum volgt, kan een getuigschrift basisonderwijs behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs. Als die leerling geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, ontvangt deze een schriftelijke motivering waarom het getuigschrift niet werd uitgereikt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. Deze leerling krijgt ook een verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs staat.

 

Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift

Gedurende de hele schoolloopbaan van je kind zullen we communiceren over zijn leervorderingen. Je kan inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Je kan ook een kopie vragen.

Of een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad. De klassenraad gaat na of de eindtermgerelateerde leerplandoelen voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn behaald. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen. De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag over de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs.

Na 20 juni beslist de klassenraad of een leerling een getuigschrift basisonderwijs ontvangt. Wanneer de getuigschriften worden uitgereikt, kan je vinden op de jaarkalender . De datum van uitreiking is ook de ontvangstdatum voor het instellen van beroep. Als je niet aanwezig bent op de uitreiking, dan geldt 1 juli als datum van ontvangst voor het instellen van beroep.

 

Beroepsprocedure

Indien je als ouder niet akkoord zou gaan met het niet-toekennen van het getuigschrift basisonderwijs, kan je beroep instellen. Die beroepsprocedure wordt hieronder toegelicht.

Let op:

 • wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend);
 • wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.
 • Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overlegaan bij de directeur.

 

Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact. Je moet dit gesprek uitdrukkelijk schriftelijk aanvragen, bv. via e-mail, bij … .

 1. Je vraagt binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur. Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact. Je moet dit gesprek uitdrukkelijk schriftelijk aanvragen, bv. via e-mail, bij … . Je krijgt een uitnodiging die de afspraak bevestigt.
 2. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop je de beslissing hebt ontvangen dat het getuigschrift niet wordt uitgereikt aan je kind.

Let op: als het gesprek na het verstrijken van de termijn wordt aangevraagd, kunnen we niet meer op die vraag ingaan.

Tijdens dit gesprek krijg je de kans om je bezwaren te geven. De directeur verduidelijkt aan de hand van het dossier van je kind op basis van welke gegevens de klassenraad zijn beslissing heeft genomen

Van dit overleg wordt een verslag gemaakt.

De directeur deelt het resultaat van dit overleg met een aangetekende brief aan je mee. Er zijn twee mogelijkheden:

 • De directeur vindt dat je argumenten geen nieuwe bijeenkomst van de klassenraad rechtvaardigen;
 • De directeur vindt dat je argumenten het overwegen waard zijn. In dat geval zal hij de klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te overwegen. Je ontvangt per aangetekende brief het resultaat van die vergadering.

Als het je het niet eens bent met de beslissing van de directeur of de beslissing van de nieuwe klassenraad, dan kan je beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dat kan via aangetekende brief:

 

Dhr. Raf Franco

Voorzitter Vzw Katholiek basisonderwijs Meeuwen-Gruitrode

Breekiezel 27

3670 Oudsbergen

 

Wanneer de school open is, kunnen ouders het beroep bij het schoolbestuur op school persoonlijk afgeven. De ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben ingediend. De school geeft het beroep daarna door aan het schoolbestuur.

Je  hebt daarvoor een termijn van 3 dagen, die begint te lopen de dag nadat de  aangetekende brief van de school wordt ontvangen. De aangetekende brief met één van de twee mogelijke beslissingen (zie punt 3) wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst.

Dat geldt ook als je ervoor kiest om het beroep persoonlijk af te geven op school.

Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.

 

Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • het beroep is gedateerd en ondertekend;
 • het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (met bewijs van ontvangst).

 

Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.

We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt.

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.

 1. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.
 2. De beroepscommissie zal steeds de ouders en hun kind uitnodigen voor een gesprek. Zij kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. De periode waarin de beroepscommissie kan samenkomen, vind je in …. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht.
 3. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag. De beroepscommissie zal het beroep als onontvankelijk afwijzen, de betwiste beslissing bevestigen of het getuigschrift basisonderwijs toekennen. Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende brief door de voorzitter van de beroepscommissie aan de ouders ter kennis gebracht.

 

Herstel- en sanctioneringsbeleid 

Kinderen maken nu en dan fouten. Dat is eigen aan het groeiproces van elk kind. Kinderen kunnen leren uit de fouten die ze maken. Onze school wil hierop inzetten door dialoog en herstel alle kansen te geven. In overleg met de betrokkenen gaan we op zoek naar een gepaste maatregel of een mogelijke oplossing. Op die manier kunnen kinderen mee de verantwoordelijkheid nemen om een oplossing te zoeken voor het conflict of om hun fout goed te maken. Hiermee sluiten we als school tuchtmaatregelen niet uit. Het betekent wel dat we heel bewust ervoor kiezen om in bepaalde gevallen een tuchtmaatregel op te leggen.

 

Begeleidende maatregelen

Wanneer je kind de goede werking van de school of het lesverloop hindert, kunnen we in overleg met je kind en eventueel met jou een begeleidende maatregel bepalen. De school wil hiermee je kind helpen tot gewenst gedrag te komen.

Een begeleidende maatregel kan zijn:

 • een gesprek met de zorgjuf;
 • een time-out:
 • naar de time-out ruimte gaan. Zo kan je kind even tot rust komen of nadenken over wat er is gebeurd. Achteraf wordt dit kort met je kind besproken;
 • Een begeleidingsplan. Hierin leggen we samen met jou en je kind een aantal afspraken vast waarop je kind zich meer zal focus Je kind krijgt de kans om zelf afspraken voor te stellen waar het dan mee verantwoordelijk voor is. De afspraken uit het begeleidingsplan worden samen met je kind opgevolgd.

Herstel

Vanuit een cultuur van verbondenheid wil de school bij een conflict op de eerste plaats inzetten op herstel. We nodigen de betrokkenen uit om na te denken over wat er is gebeurd en om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Een herstelgerichte maatregel kan zijn:

 • een herstelgesprek tussen de betrokkenen;
 • een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep;
 • een bemiddelingsgesprek;
 • no blame-methode bij een pestproblematiek;
 • een herstelgericht groepsoverleg (HERGO):

Dit is een gesprek tussen de betrokken leerlingen, in het bijzijn van bijvoorbeeld ouders of vertrouwensfiguren, onder leiding van een onafhankelijk persoon. Tijdens dit groepsoverleg zoekt iedereen samen naar een oplossing voor wat zich heeft voorgedaan. De directeur of zijn afgevaardigde kan een tuchtprocedure, zoals in punt 9.4.3 beschreven, voor onbepaalde tijd uitstellen om dit groepsoverleg te laten plaatsvinden. Hij brengt je dan per brief op de hoogte.

 

Ordemaatregelen

Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden. Tijdens een ordemaatregel blijft je kind op school aanwezig.

Een ordemaatregel kan zijn:

 • een verwittiging in de agenda;
 • een strafwerk;
 • een specifieke opdracht;
 • een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie;

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk.

 

Tuchtmaatregelen

Let op: wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.

Wanneer het gedrag van je kind de goede werking van de school ernstig verstoort of de veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen belemmert, dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen. Een tuchtmaatregel kan enkel toegepast worden op een leerling in het lager onderwijs.

 1. Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:
 • een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen;
 • een definitieve uitsluiting.

 

 1. Preventieve schorsing als bewarende maatregel

In uitzonderlijke situaties kan de directeur in het kader van een tuchtprocedure beslissen om je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om de leefregels te handhaven én om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is.

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan jou meegedeeld. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing kan onmiddellijk ingaan en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing.

 

 1. Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend.)

Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd:

 1. De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft.
 2. De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden per aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van de ouders en hun kind. Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de brief.
 3. Voorafgaand aan het gesprek hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon recht op inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad.
 4. Na het gesprek brengt de directeur de ouders binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief staat een motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel. Bij een definitieve uitsluiting vermeldt de beslissing de beroepsmogelijkheden.

Samen met het CLB zoeken we naar een nieuwe school. Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet

Het schoolbestuur kan de betrokken leerling weigeren als die het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten.

 

 1. Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uitsluiting

Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de lessen of activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

In geval van een definitieve uitsluiting heb je als ouder één maand de tijd om je kind in een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt het geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

 

 1.       Beroepsprocedures tegen een definitieve uitsluiting

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend.)

Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als volgt:

 1. De ouders dienen met een aangetekende brief beroep in bij de voorzitter van het schoolbestuur:

Dhr. Raf Franco
Voorzitter VZW Katholiek Basisonderwijs Meeuwen-Gruitrode

Breekiezel 27

3670 Oudsbergen

 

of

Wanneer de school open is, kunnen ouders het beroep bij het schoolbestuur op school persoonlijk afgeven. Ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben ingediend. De school geeft het beroep daarna door aan het schoolbestuur.

De aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de vijfde dag nadat de beslissing van de definitieve uitsluiting van je kind werd ontvangen. Er is dus een termijn van 5 dagen. De aangetekende brief met het bericht van de definitieve uitsluiting wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst.

Dit geldt ook als u ervoor kiest om het beroep persoonlijk af te geven op school.

Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • het beroep is gedateerd en ondertekend;
 • het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (met bewijs van ontvangst).

Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.

We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt.

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.

 1. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken. De persoon die de definitieve uitsluiting heeft uitgesproken, zal nooit deel uitmaken van de beroepscommissie, maar zal wel gehoord worden.
 2. De beroepscommissie zal steeds de ouders en de leerling uitnodigen voor een gesprek. Zij kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden.

Vóór de zitting kan u het tuchtdossier opnieuw inkijken.

Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht.
De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. Dat betekent enkel dat schoolvakanties meetellen bij het berekenen van de termijn. De zitting van de beroepscommissie kan wel tijdens een schoolvakantie plaatsvinden.

 1. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn evenveel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag.
 2. De beroepscommissie zal ofwel het beroep als onontvankelijk afwijzen, ofwel de definitieve uitsluiting bevestigen of vernietigen.

De voorzitter van de beroepscommissie zal de ouders de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen.

 

Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot definitieve uitsluiting niet op. Dat betekent dat ook tijdens de beroepsprocedure de tuchtmaatregel van kracht blijft.

 

Bijdrageregeling

Hieronder vind je een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als niet-verplichte uitgaven.

Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken. Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: maak je er gebruik van, dan moet je er wel voor betalen. In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel richtprijzen. Dit laatste betekent dat het bedrag dat je zal moeten betalen in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder.

De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad.

Verplichte activiteiten                                                                                         Prijs

 

Culturele activiteiten (meestal 2 keer per jaar)                                          3,50 euro

Sportactiviteiten ingericht door het  Gemeentelijk Sportcentrum        3,00 euro

Sportdag van school: activiteit in de sporthal + vb. schaatsen               ± 12,00 euro

(lager onderwijs)

Voor de les bewegingsopvoeding stelt de school een T-shirt                   9,00 euro

Ter beschikking

Schoolreis ( afhankelijk van de bestemming)                                              ± 20,00 euro

Sportweek voor het 3de leerjaar                                                                       10, 00 euro

 

Kleuteronderwijs: Max 45,00 euro

Lager onderwijs: Elke leerling: max. 90,00 euro

 

Niet verplicht aanbod

Drank                                                                                                          0.50 euro/jeton

Nieuwjaarsbrieven                                                                                  0,70 euro/brief

Traktatie verjaardag (KS)                                                                       5,00 euro/kind

Sportsnack                                                                                                 10,00 euro/trimester

 

Door de christelijke inspiratie van onze school worden de leerlingen aangemoedigd deel te nemen aan spaaracties die kaderen in deze sfeer (Broederlijk Delen, missiemaand, Damiaanactie, Kom op tegen kanker…).

 

Meerdaagse uitstappen

Max. 445,00 euro/kind voor de volledig duur lager onderwijs

Zeeklassen 5de+6de leerjaar (om de twee jaren)                              ± 160,00 euro

 

Wijze van betaling

De school maakt gebruik van leerlingenrekeningen. Dit wil zeggen dat de

kinderen geen geld moeten meebrengen voor schooluitstappen, toneel, sportactiviteiten,…

Deze aankopen zullen achteraf gefactureerd worden en kunnen dan via overschrijving betaald worden.

Er wordt 3x per schooljaar gefactureerd: eind december, eind maart en einde juni.

De facturen zullen via mail verstuurd worden en bevatten een rechtstreekse betaalknop.

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.

 

Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden?

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact opnemen met de directeur.  Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van je vraag.

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een dwingende herinneringsbrief (aangetekende ingebrekestelling). Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.

Bij afwezigheden en annuleringen kunnen kosten worden aangerekend.
Dat gebeurt als de school kosten heeft gemaakt en deze niet kan recupereren.

 

Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning

In de mate van het mogelijke vermijdt onze school het verdelen van reclame aan de leerlingen. Alleen aankondigingen van culturele of sportieve activiteiten in Oudsbergen of Bree kunnen aan de kinderen worden meegegeven.  Louter commerciële mededelingen worden geweerd.

De school doet voor de organisatie van haar schoolfeest beroep op geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning. De namen van deze sponsors worden opgenomen in een programmafolder. Voor alle andere gevallen van mogelijke sponsoring zoals het bedelen van boekjes, folders, spellen of andere producten, oordeelt het schoolbestuur of de sponsorovereenkomst verantwoord is. Reclame en sponsoring moeten o.a. steeds in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen, verenigbaar met de pedagogische taak van de school, geen aantasting betekenen van de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs.

Als ouders het niet eens zijn met de beslissingen van de school over sponsoring kunnen zij daarover klacht indienen bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur van het Departement Onderwijs.

 

Vrijwilligers

Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te informeren. De school doet dit via onderstaande bepalingen.

Opgelet: Iedere vrijwilliger rijdt met een verzekerd voertuig.

Bij een ongeval tijdens het vervoeren van leerlingen zijn de vrijwilligers steeds verzekerd (door eigen verzekering) voor de eventuele schade aan hun eigen voertuig en de eigen letsels.

 

Organisatie

VZW Katholiek Basisonderwijs Meeuwen-Gruitrode.

Personeelsverantwoordelijke Dhr. Jaak Kerkhofs.

Verplichte verzekering

De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilligers.

Het verzekeringscontract werd afgesloten bij IC-verzekeringen Hasselt.
Het omvat de polis “Beroepsaansprakelijkheid van scholen”. De polis ligt ter inzage bij de directie.

Vrije verzekering

De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg naar – en van de activiteiten.
Het verzekeringscontract werd afgesloten bij IC-verzekeringen Hasselt.
Het omvat de polis “Arbeidsongevallen”. De polis ligt ter inzage bij de directie.

Vervoer

De auto die gebruikt wordt tijdens dit vrijwilligerswerk in opdracht van de school werd verzekerd door de school. Hiervoor moet men bij vertrek de nodige formaliteiten invullen op het secretariaat. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij Interdiocesaan Centrum vzw. Het omvat de polis “Omnium auto beroepsopdrachten”. De polis ligt ter inzage bij de directie.

Vergoedingen

De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De organisatie voorziet in geen enkele vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten.

Aansprakelijkheid

De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk de school of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware fout. Voor zijn lichte fout is hij enkel aansprakelijk als die hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien.

Bij vrijwilligerswerk bestaat de kans dat je als vrijwilliger geheimen verneemt waarvoor een geheimhoudingsplicht bestaat. Het gaan dan vooral om vrijwilligerswerk bij telefonische hulpverlening. Bij vrijwilligerswerk op school is de geheimhoudingsplicht normaal gezien niet van toepassing. Een vrijwilliger gaat discreet om met de informatie die hem of haar is toevertrouwd.

 

Welzijnsbeleid

 1. Preventie

Brandveiligheid

Hiervoor gelden concrete regels in afspraak met de brandweer. Jaarlijks wordt er een evacuatieoefening gedaan met de leerlingen zodat ze weten wat te doen en waar te verzamelen in een noodsituatie.

 1.       Verkeersveiligheid

Tijdens de speeltijden horen de leerlingen op de speelplaats te zijn.

Het is ten strengste verboden tijdens de speeltijd of de middagpauze (voor de leerlingen die blijven eten) de speelplaats te verlaten.

De leerlingen nemen de veiligste weg rechtstreeks naar huis. Om uw kind ‘s middags en ‘s avonds veilig naar huis te begeleiden, richt de school rijen in. Voor de veiligheid van de kinderen gelieve de schoolrij niet te onderbreken. Naar aanleiding van het project verkeersveiligheid hebben we in samenwerking met de ouderraad en de gemeente Oudsbergen veiligheidsvestjes en fietshelmen aangekocht. Zij worden gratis uitgedeeld aan alle leerlingen van onze school.

Wij vragen dat, in het belang van de veiligheid van onze kinderen, de vestjes en fietshelmen gedragen worden:

 • bij verplaatsingen van en naar school.
 • bij alle schooluitstappen en verplaatsingen.
 • bij gezinsuitstappen per fiets.

Fietsen en oversteken: school Oudsbergerweg

Stap af voor het oversteken zowel bij het naar school komen als bij het naar huis gaan.

Niet fietsen op de speelplaats.

 • ’s Morgens worden de fietsen ordelijk in de rekken geplaatst. D.w.z. achteraan beginnen en, indien mogelijk, het voorwiel in de houder zetten.
 • Bij het naar huis gaan stellen de fietsers zich per twee op, op de afgesproken plaats. De fiets wordt aan de hand gehouden. Er wordt pas gefietst wanneer de begeleidende leerkrachten dit aangeven. In de rij blijft men per twee, dus ook op de rotonde, in de Ophovenstraat en in de Heuvelstraat. Er wordt niet gekoerst en niet voorbijgestoken!
 • Tijdens het fietsen wordt er niet gegeten of gedronken.
 • De voetgangers gaan links aan de poort staan en worden als eerste overgezet.
 • Kinderen die met de auto worden afgehaald stellen zich op aan de poort aan het Phil Bosmansplein. Kinderen die 15 min. na het einde van de lessen niet zijn afgehaald, worden naar Pagadder gebracht.
 • Kinderen die ’s middags naar huis gaan en moeten oversteken, worden overgezet. Wie langs de rotonde moet mag zelf verder gaan.

 

Voor de veiligheid van uw kinderen: (Breekiezel 27)

Brengen van de kinderen:

Begeleid de kinderen tot aan de poort van de fietsenstalling of de poort aan de

parking, neem afscheid en laat de kinderen niet meer terugkomen eens ze op de speelplaats zijn. Blijf zelf niet aan de poort wachten, ga dadelijk verder.

 

Afhalen van de kinderen.

Kom stipt om 12u00 of 15u20 (dinsdag 15u45) naar de speelplaats.

Blijf aan de poort staan zodat de leerkrachten beter overzicht kunnen houden op de kinderen. De kleuters worden doorgelaten wanneer de leerkracht de ouders ziet

Indien u de leerkracht iets wil meedelen of vragen, wacht dan tot alle kleuters op de speelplaats zijn.

De school blijft tijdens de lessen alleen toegankelijk via de grote poort.

 

Gemachtigde opzichters:

De gemachtigde opzichters (GO’s) helpen de kinderen  na schooltijd bij het oversteken van de Ophovenstraat (gevaarlijke oversteekplaats). De GO’s zijn enkel bevoegd om voetgangers te begeleiden bij het oversteken. Fietsers steken over met de fiets aan de hand.

Ouders hebben steeds de eindverantwoordelijkheid over hun kind bij de verplaatsingen van en naar school.  Omwille van een tekort aan gemachtigde opzichters kunnen wij niet garanderen dat er op elk moment gemachtigde opzichters aanwezig zijn.

Ben jij bekommerd om de veiligheid van onze schoolkinderen en wil je het team van de gemachtigde opzichters versterken? Neem dan contact met de schooldirectie, de lokale politie of de gemeentelijke dienst samenleven.  samenleven@oudsbergen.be

 

Medicatie

Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden je kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.

In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat.

Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel. Samen met de ouders zoeken we naar een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis.

 

Stappenplan bij ongeval of ziekte

Algemeen

Wij zijn verzekerd bij volgende maatschappij :

IC-verzekeringen

Kempische Steenweg 404

3500 Hasselt. Tel. 011/87 04 88

 

De kinderen zijn verzekerd voor ongevallen op weg van en naar de school en in de school. Na een schoolongeval worden de kinderen behandeld door een dokter naar keuze van de  ouders.

De schoolverzekering staat niet in voor schade aan kleding of andere persoonlijke voorwerpen. Daarvoor raden wij een familiale verzekering burgerlijke aansprakelijkheid aan.

De school is niet aansprakelijk voor diefstal.

De directie wordt verwittigd bij een ongeval.

 

Procedure

De directeur of leerkracht vult bij een ongeval het verzekeringsformulier in en verwittigt zo vlug mogelijk de ouders.

Na bezoek aan dokter of ziekenhuis worden door de ouders alle onkostennota’s bijgehouden.

De ouders laten de uitgavenstaat invullen door het ziekenfonds en bezorgen alle documenten in verband met het ongeval aan de directie, die ze verstuurt naar de verzekeringsinstelling.

De verzekering betaalt de overblijvende kosten terug op de rekening van de ouders. Daarvoor dient een bankrekeningnummer aan de directie bezorgt te worden. Indien het ongeval gebeurt op weg naar huis moet de directie zo snel mogelijk en liefst nog dezelfde dag verwittigd worden.

 

Rookverbod

Er geldt een permanent rookverbod op school. Het is dus verboden te roken in zowel gesloten ruimten van de school als in openlucht op de schoolterreinen. Als je kind het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens het orde- en tuchtreglement. Als je vindt dat het rookverbod op onze school ernstig met de voeten wordt getreden, kan je terecht bij de directeur.

Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de shisha-pen vallen onder het rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten.

Er is ook een rookverbod tijdens de extra-murosactiviteiten.

 

Afspraken en leefregels

Gedragsregels

De kinderen gedragen zich steeds vriendelijk en beleefd tegenover elkaar,
de directie, de leerkrachten en de bezoekers van de school. Ze letten op hun woordenschat en tonen respect voor anderen en andermans zaken, ook op weg van en naar school. Het project MEGA helpt de kinderen weerbaar maken,
het project gezonde voeding leert hen gezond omgaan met de voeding en het project afval leert hen afval sorteren en voorkomen.

Toegang tot de klaslokalen, de speelplaats, de toiletten

De leerlingen van de lagere school gaan na het belsignaal in de rij staan waarna ze in stilte met de leerkracht naar de klas gaan. Wie een kleuter naar de juf of meester wil brengen, wacht buiten de grote of de kleine schoolpoort  (witte lijn) tot de bel rinkelt om 8u50 of 13u00.  Maak het afscheidsmoment, in de rij of in de gang, zo kort mogelijk. Tijdens de speeltijden blijven er geen leerlingen in de klas.

Geef even een briefje mee indien de kinderen wegens omstandigheden niet buiten mogen spelen.

Deze leerlingen blijven in het daartoe voorziene lokaal.

Voor iedere vestigingsplaats is er een schoolreglement voor speelplaats, eetzaal, gangen, toiletgebruik, veiligheid…

Deze komen in het begin van het schooljaar met de klastitularis en leerlingen uitvoerig aan bod.

 

De middagpauze.

De ouders spreken bij het begin van het schooljaar af of de kinderen in de school, thuis of elders blijven eten.

Bij wijziging laten de ouders dit schriftelijk weten aan de klastitularis. De leerlingen die blijven eten, verzamelen aan de eetzaal en volgen dan de instructies van de leerkracht die toezicht heeft. Drank kan verkregen worden in de eetzaal.

 

Te laat komen

We verzoeken u er over te waken dat uw kind steeds op tijd op school is.

Zo kan men onmiddellijk met de geplande activiteiten starten en wordt de klas niet gestoord door telaatkomers.

Het is nodig de kinderen zin voor stiptheid bij te brengen.

Dit geldt zowel voor de kleuterschool als voor de lagere school.

Bij herhaaldelijk te laat komen wordt aan de ouders schriftelijk verzocht rekening te houden met de lesuren van de school. Na een tweede schriftelijke verwittiging zal de directie contact opnemen met de ouders en de leerlingen.

 

Kleding en gevonden voorwerpen

We verwachten dat de leerlingen van onze school zich kleden en verzorgen op een wijze die getuigt van respect voor zichzelf, de medeleerlingen en de leerkrachten. Kledij, schoeisel en haartooi moeten voldoen aan de elementaire regels van hygiëne en veiligheid. Wij dringen er op aan persoonlijke voorwerpen als boekentassen, kledingstukken (ook turnkledij en zwemkledij) te merken met de naam van de leerling. Groot is het aantal handschoenen, mutsen, zakdoeken, turnpantoffels, enz… dat verloren raakt, weer gevonden wordt en dan van niemand blijkt te zijn. De gevonden voorwerpen blijven gedurende een lange periode bewaard. Indien uw kind iets mist, informeer eens aan school. Meestal kunnen we deze zaken terugbezorgen. Eveneens is dit euvel afdoende te bestrijden door de naam van het kind er in te zetten.

Een goed hulpmiddel om verlies van voorwerpen te voorkomen, is het merken met de naam.

 

Persoonlijke bezittingen

GSM: Leerlingen gebruiken geen GSM op school!  Ze kunnen een GSM bij hebben maar deze staat af en wordt in geen enkel geval op school gebruikt, niet om te bellen, niet om foto’s te maken.

Milieu op school

Aan de leerlingen wordt gevraagd eerbied te hebben voor het milieu.

Hiervoor zullen actiepunten uitgewerkt worden, waardoor de leerlingen milieubewuster worden.

Deze actiepunten zullen meegegeven worden met de leerlingen zodat ook thuis meegewerkt kan worden.

 

We verzamelen geen PMD meer op school. Brikjes en plastic flesjes gaan terug mee naar huis. We willen het gebruik van hervulbare flesjes aanmoedigen!

Mogen we vragen de kinderen gezonde dranken mee te geven (geen frisdranken met prik).

 1. Drankkeuze: melk, chocomelk, plat water en bruis water
 2. Gezonde versnaperingen

Snoepen is één van de oorzaken van tandbederf. Hiervan is iedereen overtuigd.

Er mag geen snoep meegebracht worden naar de school.

Breng liefst een stuk fruit of een droog koekje mee.

We vragen ook de traktatie voor verjaardagen beperkt te houden vb. fruit, cake, wafels, koekje,…(geen speelgoed of snoepgoed)!!!

Houd je school netjes: papier en etensresten horen thuis in de vuilnisbakken.

Tijdens de voormiddagspeeltijd wordt op de Breekiezel enkel een boterham of fruit toegelaten.

 

Eerbied voor materiaal

Leerboeken en schriften  worden door de school gratis ter beschikking gesteld.

Ze zijn duur en dienen met zorg te worden behandeld.  De boeken moet men tijdig en in goede staat terugbrengen.  Men maakt er geen aantekeningen in.

Een degelijke schooltas voor het schoolmateriaal is aanbevolen.
Ouders controleren regelmatig de inhoud hiervan.

De kinderen schrijven niet op tafels, stoelen, banken, latten, muren… .

De school heeft recht om een schadevergoeding te vragen.

In de klas gebruiken ze hun banken om hun gerief in te bergen.  Ze laten niets rondslingeren.

Om zo weinig mogelijk de aandacht af te leiden voor wat er op school essentieel is, worden voorwerpen vreemd aan het schoolleven, zoals speelgoed, elektronisch speelgoed en luxespelletjes, thuis gelaten. Aan de school is het niet toegestaan speelgoed te ruilen.

De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke diefstallen.

 

Afspraken rond pesten

Pesten wordt op onze school niet getolereerd. Wanneer pestgedrag wordt vastgesteld gaat de school als volgt te werk:

 

Preventie

 1. We werken aan een positieve schoolcultuurwaarbij empathie en sociale  vaardigheden ontwikkeld worden.
  We nemen met het eerste, derde en vijfde leerjaar deel aan de theatervoorstellingen van  ‘school zonder pesten’.

 

 1. Bespreken van conflicten na elke middagspeeltijd en ad hoc

Binnen de klas: met het Victor-latje of eigen materialen van de leerkrachten

Wat was het probleem? Hoe komt het dat…? Wat ging goed? Wat was          moeilijk?

Hoe heb je dat opgelost? Wat zou je nog meer kunnen doen?

Hoe voel je je hier nu bij?

 

 1.     Bij herhaaldelijke klachten van ruzies voert de zorgco een gesprek met de

betrokken kinderen en worden er duidelijke afspraken gemaakt

 

Interventie

Is gedeeltelijk gebaseerd op de principes van de “no blame methode”

Wat is no-blame?

No-blame omvat in eerste instantie het preventief werken aan een

            positieve schoolcultuur zoals we hierboven reeds beschreven. Stelt er   

           zich toch een probleem, dan is er een stappenplan, waarbij de leerkracht

           van de klas een centrale rol speelt.

 

Stappenplan

 1. 1.       Iedereen krijgt de mogelijkheid om zijn/haar verhaal te vertellen
 2. De lkr/zoco helpt de kinderen om tot zelfreflectie te komen door

gerichte, concrete vraagstelling op niveau van de ll.

 1. Steeds met een positieve insteek en zonder met de vinger te wijzen.
 2. De hamvraag is steeds: hoe hadden we die ruzie kunnen voorkomen?

Wat had ik kunnen doen? Wat leren we voor een volgende keer?

 1. Hier worden ook eenvoudige tools en mogelijkheden aangereikt om bij een

volgend conflict te hanteren of een time out aan te vragen.

 1. Indien nodig wordt er ook een proefperiode afgesproken (meestal één

week),            waarin alle actoren de tijd krijgen om de aangereikte tools toe te

passen. Na die week wordt er terug een evaluatiegesprek gehouden met de

volledige groep en de zoco.

 

Indien nodig bij herhaling probleem:

 1. Bespreking met alle actoren apart door zoco2.
 2. Bespreking met alle actoren samen. De nadruk wordt hier gelegd dat

iedereen zich moet kunnen uiten en de anderen luisteren dan heel goed

mee (respect voor elkaar).

 1. Bespreking van de term ‘pesten’.

Wat wil dat zeggen ?

Wat is het verschil tussen pesten, plagen, ruzie maken ?

4. Komen tot een definitie van ‘pesten’

 1. Reflecteren over het gestelde gedrag van alle actoren
 2. Gezamenlijke oplossing zoeken (met zowel de pester, de gepeste en de

meelopers).

 1. Duidelijke afspraken maken in samenspraak :

Wat kan wel?

Wat kan niet?

 1. Reflecteren hierover:

Waarom kan het wel niet?

 1. Indien nodig wordt een contract afgesloten waarop de afspraken

die samen genomen zijn opgeschreven worden. Alle actoren tekenen

dit contract en de zoco tekent eveneens. Met dit contract is het de

bedoeling dat er dagelijks over gereflecteerd en geëvalueerd wordt via een

eenvoudig afvinksysteem en dit door alle actoren.

 1. Na één week komen alle actoren terug samen bij de zoco voor

een evaluatie.

Wat ging goed?

Wat was moeilijk?

Waar moeten we nog aan werken?

Hoe kunnen we het nog beter doen?

 1. Er wordt een nieuwe datum afgesproken (indien de eerste

evaluatie positief was, kan de termijn verdubbeld worden, dus nieuwe

evaluatie na twee weken)

 1. Indien nodig kunnen er nog nieuwe evaluaties volgen, dit volgens de noden

van de groep.

 1. Bij ernstige gevallen of indien ouders met een probleem rond het gepest

worden van hun kind de school contacteren, worden die steeds

betrokken bij de gesprekken en de afspraken die gemaakt worden, om zo

een gezamenlijk draagvlak te creëren.

 1. Interventieperiode: zolang als nodig is.

 

Bewegingsopvoeding

De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van ons bewegingsaanbod. Alle kinderen nemen deel aan de bewegingslessen. Alle leerlingen en kleuters krijgen deze lessen in de sportzaal van onze school.

Benodigdheden :

– een turnzak voorzien van :

– een turnbroek

– een T-shirt met het embleem van de school (dit T-shirt kan in de school aangekocht worden à 9,00 euro)

– turnpantoffels

 

Afspraken i.v.m. zwemmen

De zwemlessen gaan door in het zwembad te Bree (tel 089/ 46.40.32).

Het zwemmen en het busvervoer worden bekostigd door de gemeente waarvoor onze welgemeende dank.

Indien nodig wordt ook hier het aangepast curriculum toegepast voor de leerlingen met een beperking.

Benodigdheden : zwemzak voorzien van zwempak/-broek, badmuts,  handdoek en kam/borstel.

 

Data van het zwemmen:

1ste+2de lj:              7/09-14/09-21/09-05/10-12/10-19/10-4/01-11/01-18/01-25/01- 01/02-08/02- 19/04-26/04

 

3de+4de lj:              30/10-12/03-28/05

 

5de+6de lj:              26/03-27/05

 

Huiswerk

Wel of geen huistaak is een vraag waarover vele ouders van mening verschillen.
In onze school zijn er huistaken met de volgende bedoeling :

 • Een opdracht zelfstandig leren uitvoeren.
 • Een volgende schooldag voorbereiden (materiaal verzamelen, documentatie zoeken,….).
 • Lessen oefenen als toepassing op behandelde leerstofpunten.
 • Lezen of herhalen als voorbereiding op toetsen die volgen op korte of lange termijn.
 • De frequentie en de hoeveelheid evolueren evenredig van eerste tot zesde leerjaar. Daarvoor werden er afspraken gemaakt in onze school.

Belangrijk hierbij is :

voor de leerlingen :

 • Iedere dag oefenen met lezen in eerste en tweede leerjaar.
 • Zelf de taak maken.
 • Afgeven op het afgesproken tijdstip.

voor de ouders :

 • Toezien dat de kinderen in een passende en rustige omgeving
 • hun taken kunnen uitvoeren
 • hun kind motiveren door belangstelling te tonen
 • de leerkracht op de hoogte te brengen bij moeilijkheden.

 

Agenda van je kind

Vanaf het tweede leerjaar

In de schoolagenda noteert de leerling zijn lessen, huiswerken en toetsen. Ook andere inlichtingen in verband met betalingen, vrije dagen of een mededeling van de klastitularis worden in de agenda geschreven. Gelieve daarom dagelijks de agenda van uw kind in te kijken en minstens éénmaal per week te ondertekenen.
Mocht u een bericht hebben voor de leerkracht, dan kan u dit in de agenda noteren.

Het eerste leerjaar krijgt wekelijks een blad mee.

 

Rapporteren over je kind

Regelmatig worden gedurende het schooljaar toetsen afgenomen om de vorderingen te evalueren en bij te sturen. De afgenomen toetsen worden ook mee naar huis gegeven. De leerlingen brengen de ondertekende toetsen terug naar school op de volgende schooldag.

Rond Allerheiligen, met carnaval en in juni worden alle vakken geëvalueerd.

In het vierde en het zesde leerjaar wordt het interdiocesaan proefwerk afgenomen. Dit omvat eveneens proeven over moedertaal en rekenen.

Het schoolrapport is een onderdeel van het leerlingvolgsysteem.

Om de leerlingen nog beter te volgen worden er in alle klassen in september en in januari toetsen afgenomen voor bepaalde aspecten van rekenen en taal.

De verwerking en de bespreking hiervan dragen bij tot het handhaven van het klassenpeil en dit van de individuele leerling. Zo nodig wordt per klas of voor bepaalde leerlingen een handelingsplan opgesteld om de resultaten voor bepaalde leerstofonderdelen te verbeteren (binnenklasdifferentiatie).

Toetsen zijn geen doel op zich, maar een middel om te weten welke doelen door de leerlingen verworven zijn of niet.

 

Leerlingenevaluatie

Wij willen leerlingen breed evalueren en bekijken steeds de totale ontwikkeling en de ontwikkeling van het leerproces. Vormen van zelfevaluatie worden toegepast. Er wordt geëvalueerd met cijfers en met pictogrammen. Bijkomende toelichting staat in een brief die bij het rapport steekt.

 

Leerlingenbegeleiding

Als school hebben wij de opdracht om voor elke leerling in kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding te voorzien.

Het gemeenschappelijk curriculum verloopt voor alle leerlingen volgens het leerplan Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt in dat we gericht de evolutie van uw kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem. Ons zorgbeleid is afgestemd op het zorgvademecum waarin we volgende fases doorlopen:
Fase 0: brede basiszorg door leerkracht
Fase 1: verhoogde zorg: door leerkracht – zorgco -ondersteuner
Fase 2: uitbreiding van zorg: door leerkracht – zorgco – ondersteuner – externe begeleiders – ondersteuningsnetwerk
Fase 3: IAC – zorg op maat van het kind (leerdoelen worden op maat van het kind opgesteld en moet het de doelen van het gemeenschappelijk curriculum niet behalen)
De school werkt samen met het CLB. Dit zijn de concrete afspraken over de dienstverlening tussen de school en het CLB.
Vanaf fase 1 zullen we in overleg met u als ouder, vastleggen hoe de begeleiding van uw kind zal georganiseerd worden. Wij verwachten wederzijds engagement.
Wij zetten in ons zorgbeleid sterk in op een krachtige leeromgeving, breed kijken en opvolgen en onderwijs afstemmen op de behoeften van de leerlingen. Samen school maken door een grote betrokkenheid van alle partijen.
Kinderen met zorg voor bepaalde types 3, 4, 6, 7 en 9 kunnen aanspraak maken op ondersteuning van het Ondersteuningsnetwerk, dit telkens in overleg met het CLB.

Zittenblijven Het decreet basisonderwijs geeft beslissingsrecht aan de ouders waar het gaat over de overgang van het kleuter- naar het lager onderwijs, van het lager naar secundair onderwijs en van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs. De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind.

Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.

Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. (Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum).

Bij betwisting is het de school (directie + klassenraad) die na advies van het CLB en na de ouders gehoord te hebben, de beslissing neemt of een kind mag overgaan naar het volgende leerjaar of niet.

 

Leerkracht SES- Zorgcoördinator

De leerkracht biedt in mate van het mogelijke gepaste hulp aan leerlingen met moeilijkheden.

Regelmatig is er een teamvergadering (directie, hulpverlenende leraars, begeleider, CLB-afgevaardigde en klastitularis) om het kind op te volgen en te begeleiden.

De hulpverlenende leerkracht is er ook om kinderen te begeleiden als er in niveaugroepen voor taal en rekenen wordt gewerkt (vooral in het eerste en tweede laarjaar). Samen met de klastitularis zoekt bij naar middelen om het taal- en rekenonderricht beter aan het individuele kind aan te passen.

 

Revalidatie/logopedie tijdens de lestijden (zie punt 4.6 infobrochure onderwijsregelgeving)

In het gewoon basisonderwijs zijn er twee situaties te onderscheiden waarbij afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden kunnen plaatsvinden:

 

 • revalidatie na ziekte of ongeval (max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen);
 • revalidatie voor kinderen met een specifieke onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een handelingsgericht advies is gegeven. (Max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen).

 

Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind revalidatie te laten volgen tijdens de lestijden.

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie na ziekte of ongeval toe te staan, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:

 • een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden;
 • een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie blijkt;
 • een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders, dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is;
 • een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden.

 

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie toe te staan voor de leerling met een specifieke onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een behandelingsgericht advies is gegeven , moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:

 • een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden;
 • een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders. Dat advies moet motiveren waarom de problematiek van de leerling van die aard is dat het wettelijk voorziene zorgbeleid van een school daarop geen antwoord kan geven en dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als schoolgebonden aanbod. Indien er op het moment van de aanvraag tot afwezigheid nog geen handelingsgericht advies werd gegeven voor de leerling, kunnen het handelingsgericht advies en dit advies van het CLB gelijktijdig afgeleverd worden;
 • een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de manier waarop de revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en van het CLB, met inachtneming van de privacywetgeving waaraan hij onderworpen is;
 • een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden, rekening houdend met het evaluatieverslag van de revalidatieverstrekker.

De directeur van de school neemt, op basis van de verzamelde documenten,
de uiteindelijke beslissing of de revalidatie tijdens de lestijden kan plaatsvinden of niet. Deze beslissing wordt door de school aan de ouders meegedeeld.

 

Privacy

Welke informatie houden we over je bij?

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen.
We verzamelen doorheen de schoolloopbaan van je kind heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We vragen alleen gegevens van je kind op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en –begeleiding. Bij sommige aspecten van de leerlingbegeleiding hebben we je uitdrukkelijke toestemming nodig. De gegevens  die nodig zijn voor de begeleiding van uw kind verzamelen we in het kader van ons beleid op leerlingenbegeleiding.

De gegevens van je kind verwerken we hierbij met Informat. We maken met de softwareleveranciers afspraken over het gebruik van die gegevens.
De leveranciers mogen de gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden.

De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op toe dat niet iedereen zomaar toegang heeft tot die gegevens. De toegang is beperkt tot de personen die betrokken zijn bij de begeleiding van je kind, zoals de klassenraad, het CLB en de ondersteuner.

Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over de gezondheidstoestand van je kind verwerken, maar dat gebeurt enkel met je schriftelijke toestemming. Je kan je toestemming altijd intrekken.

Als je vragen hebt over de privacy rechten van je kind, kan je contact opnemen met Wim Daniëls, directeur

Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de volgende voorwaarden:

 • De gegevens hebben enkel betrekking op de leerling specifieke onderwijsloopbaan. Het gaat om de essentiële gegevens die de studieresultaten en studievoortgang van uw kind bevorderen, monitoren, evalueren en attesteren; De overdracht gebeurt enkel in het belang van uw kind.
 • Als ouder kan je deze gegevens – op je verzoek – inzien. Je kan je tegen de overdracht van deze gegevens verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Je brengt de directeur binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen overdraagbaar. We zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag aan de nieuwe school door te geven.

 

Publicatie van beeld- of geluidsopnames (foto’s, filmpjes …)

We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website, in de schoolkrant en dergelijke. Met die opnames willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de opnames maken, zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn.

Bij het begin van de schoolloopbaan van je kind vragen we jou om toestemming voor het maken en publiceren van deze beeld- of geluidsopnames. Jouw toestemming die we via een toestemmingsformulier vragen, blijft in principe voor de hele schoolloopbaan van je kind gelden. Enkel indien we de beeld – of geluidsopnames voor een ander doel gebruiken dan we eerder aan jou hebben gevraagd, vragen we opnieuw jouw toestemming. Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd jouw toestemming nog intrekken. Je kan hiervoor contact opnemen met de directie.

We wijzen erop dat deze privacyregels ook voor je kind gelden. Volgens de privacyregelgeving mag je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen.

Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben gekregen, bv. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken.

Recht op inzage, toelichting en kopie

Je kan als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren. Je kan inzage krijgen in en uitleg bij die gegevens. Ook kan je een (digitale) kopie ervan vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directeur. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen.

 

Recht op inzage, toelichting en kopie

Je kan als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren. Je kan inzage krijgen in en uitleg bij die gegevens. Ook kan je een (digitale) kopie ervan vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directeur. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen.

 

Bewakingscamera’s

Wij kunnen gebruik maken van bewakingscamera’s. De plaatsen die onder camerabewaking staan worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Als je kind gefilmd werd, mag je vragen om die beelden te zien. Je geeft hierbij voldoende gedetailleerde aanwijzingen. Zo kunnen we de betrokken beelden vlot vinden.

 

Klachtenregeling

Wanneer je ontevreden bent met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons schoolbestuur of zijn personeelsleden, of met het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen, dan kan je contact opnemen met de directeur/voorzitter schoolbestuur.

Samen met jou zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen we in onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om via bemiddeling tot een oplossing te komen.

Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor jou volstaat, dan kan je je klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze commissie is door Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen en ouders over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van/door hun schoolbestuur, formeel te behandelen. Voor het indienen van een klacht moet je een brief sturen naar het secretariaat van de Klachtencommissie. Het correspondentieadres is:

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie
Guimardstraat 1
1040 Brussel.

De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil zeggen als ze aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan 6 maanden geleden hebben plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft.
 • De klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de Klachtencommissie een klacht steeds onbevooroordeeld en objectief behandelt, betrekt ze alle partijen, dus ook het schoolbestuur.
 • Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mailvia of via het daartoe voorziene contactformulier op de website van de Klachtencommissie.
 • klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbestuur al dan niet genomen maatregelen in het kader van zijn ontslag-, evaluatie-, of tuchtbevoegdheid t.a.v. personeelsleden;
 • klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat (bv. over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een evaluatiebeslissing …).
 • klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure (bv. die betrekking hebben over een misdrijf);
 • klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de geldende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen;
 • De klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de Klachtencommissie al heeft behandeld.
 • De klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. De ouders moeten hun klacht ten minste hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat vermeld én het schoolbestuur de kans hebben gegeven om zelf op de klacht in te gaan.
 • De klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende zaken vallen niet onder haar bevoegdheid:

Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een advies bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De uitkomst van deze klachtenregeling heeft dan ook geen juridisch effect. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbestuur. Tegen een advies van de Klachtencommissie kan niet in beroep worden gegaan.

Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit.

 

Infobrochure onderwijsregelgeving

De school stelt jou als ouder bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’. Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die opgenomen zijn in dit schoolreglement.

Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van de school. De inhoud van de infobundel kan te allen tijde gewijzigd worden zonder je instemming. Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school jou

via e-mail.
Op jouw verzoek ontvang je een papieren versie van het document.

 

Deel IV: Engagementsverklaring katholiek onderwijs Vlaanderen

Samen werken aan katholieke dialoogscholen.

 

In Vlaanderen en Brussel biedt een netwerk van katholieke onderwijsinstellingen, verenigd in Katholiek Onderwijs Vlaanderen, onderwijs aan voor jong en oud. Gebruikmakend van de vrijheid van onderwijs profileert het dit onderwijs vandaag vanuit het project van de katholieke dialoogschool*. Geïnspireerd door de eigen katholiek-pedagogische traditie en betrokken op de wereld van vandaag, daagt dat project iedereen die er leert, werkt en leeft uit tot samen school maken in dialoog met elkaar, om zo te bouwen aan de samenleving van de toekomst. Naargelang de context en de doelgroepen vertalen katholieke onderwijsinstellingen die visie in een variëteit aan pedagogische projecten, wat resulteert in evenveel verschillende katholieke dialoogscholen. Scholen, internaten, centra voor volwassenenonderwijs, hogescholen en universiteit: elk op hun eigen manier bouwen ze verder aan de veelvormige, rijke katholiek-pedagogische traditie in Vlaanderen en Brussel. Samen werken aan katholieke dialoogscholen vraagt het
engagement van ieder 
die bij dat onderwijs betrokken is: leerlingen en ouders, leraren en andere personeelsleden, leidinggevenden in onderwijs en bestuurders. Tegelijk heeft de school en wie er leert en werkt, verwachtingen ten aanzien van de lokale gemeenschap, de Kerk en de samenleving.

Leerlingen, internen, studenten en cursisten verwachten een kwaliteitsvolle vorming op hun maat, die hen aangeboden wordt door een inspirerende school en goede enthousiaste leraren en opvoeders. Ze hopen er te mogen groeien in volle mens- en medemens-zijn, zodat ze hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen voor de wereld om zich heen. Omgekeerd verwacht de school dat ze bereid zijn om voluit in dat vormingsproces te stappen, en dat ze zich laten uitdagen door het beste wat de katholieke school hen vandaag te bieden heeft. In een context waarin identiteit niet zomaar vanzelfsprekend is, vormen ze zichzelf en worden ze gevormd in dialoog met het vormingsaanbod en de traditie van de school. Ze gaan daarover het gesprek aan met de leraar en hun medeleerlingen, en met de wereld. Ze maken gebruik van de mogelijkheden tot
leerlingenparticipatie die de school hun volop aanbiedt. Zo dragen leerlingen ook actief bij aan het schoolleven en de school als lerende, levende en werkende gemeenschap.

Personeelsleden willen het beste van zichzelf geven, en kinderen, jongeren en volwassenen vormen tot mensen die vrij en verantwoordelijk bijdragen aan de samenleving van vandaag en morgen. Ook al is voor hen de katholieke identiteit van de school niet langer altijd vanzelfsprekend,
toch kiezen ze ervoor om zich, vanuit hun opdracht, voluit in te zetten voor dat specifieke vormingsproject. Meer nog: ze zijn er bevoorrechte en essentiële partners van. Daarom verwacht de school dat ze allen samen actief bijdragen aan het leven op een katholieke dialoogschool – in gesprek met leerlingen, elkaar en de schoolleiding. Welke hun eigen overtuigingen ook zijn, ze vinden er de inspiratie om mee te werken aan het katholiek-pedagogische project van de school. De personeelsleden zijn mensen die met passie en gedrevenheid, graag met leerlingen en collega’s aan de slag gaan, en daartoe inhoudelijk, pedagogisch en didactisch beslagen zijn. Ze werken mee aan een leeromgeving waarin iedere lerende optimaal tot leren, leven en werken komt. In hun werken en samenwerken zijn ze zich bewust van hun voorbeeldrol.

 

Met zin voor verantwoordelijkheid en grote zorg geven schoolleiders richting aan het pedagogisch project van de katholieke dialoogschool. Als leidinggevenden willen ze dat project samen met (andere) personeelsleden gestalte geven en een geëngageerde leef- en leergemeenschap vormen met leerlingen, internen en hun ouders, studenten en cursisten. Vanuit de eigen inspiratie engageren ze zich voor een genereuze, zorgzame en rechtvaardige school en samenleving, waar alle leerlingen en personeelsleden welkom zijn. Ze streven een dialogaal en gedeeld leiderschap na en creëren een duurzaam en zorgzaam personeelsbeleid. Ze zetten zich in voor een werkomgeving die personeelsleden ondersteunt, motiveert en waardeert.

Ouders verwachten in de eerste plaats dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool. Op haar beurt verwacht de school dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders verwachten dat de school hen zoveel mogelijk betrekt in het samen school maken.

 

Vanuit de vrijheid van onderwijs en ingebed in de katholiek-pedagogische traditie hebben besturen een geheel eigen rol en verantwoordelijkheid in het vormgeven van de katholieke dialoogschool. In de eerste plaats maken bestuurders de band met die traditie; ze dagen schoolleiders en personeelsleden uit die vernieuwd vorm te geven en met allen op school samen te werken aan een katholieke dialoogschool. Tegelijk scheppen ze goede bestuurlijk-organisatorische randvoorwaarden voor wie in hun onderwijsinstellingen leert, leeft en werkt. Ze engageren zich om in een geest van dialogaal en gedeeld leiderschap te besturen en geven schoolleiders de ruimte om hun verantwoordelijkheid voluit op te nemen. Ze garanderen de verankering van de school in de lokale gemeenschap, zoeken kansen tot bestuurlijke optimalisering, en koesteren de bijzondere familieband met de andere onderwijsinstellingen die behoren tot Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Tot slot staat de katholieke school niet op zich, maar maakt ze deel uit van het weefsel van de lokale gemeenschap, de Kerk en de samenleving. Voor de lokale gemeenschap is de school vaak een trefpunt van dialoog en ontmoeting. Van die lokale gemeenschap verwacht de school respect voor haar project en ondersteuning om die bredere rol op te kunnen nemen.

 

Voor de Kerk vormt de katholieke school een tastbare getuige van haar jarenlange dienstbaarheid aan kinderen, jongeren en volwassenen. Ze verwacht dat een katholieke dialoogschool in een sterk veranderde context op authentieke wijze getuigenis weet af te leggen van de christelijke boodschap. Op haar beurt verwacht een katholieke dialoogschool dat de Kerk zich blijvend in de dialoog met de school engageert en ook vandaag jongeren en volwassenen weet te inspireren.

 

Terecht stelt de samenleving verwachtingen aan het katholiek onderwijs en de te behalen kwaliteit van onderwijs. Omgekeerd vraagt het katholiek onderwijs voldoende vrijheid en middelen om zijn verantwoordelijkheid voluit op te nemen. Vanuit het beste van zijn traditie profileert het immers de katholieke dialoogschool als oefenplaats én vrijplaats voor een samenleven in een wereld van veelheid en verschil.